GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Yeni mezun veya 1 yıla kadar deneyimli ,
 • Diksiyonu düzgün,
 • Telefonda iletişim yeteneği güçlü,
 • Sözel ifade becerisine ve ikna yeteneğine sahip,
 • Satışa yatkın, telefonla satış yapabilecek,
 • Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek.

           İŞ TANIMI

           Gebze Müşteri İletişim Merkezimiz'de çalışacak; telefon bankacılığı aracılığıyla müşterilerimizin kredi kartı ve bankacılık                     işlemleri ile ilgili talep ve şikayetlerini karşılayabilecek, belirlenen hedefler dahilinde bankacılık ürünlerinin satılması ve müşteri               işlemlerinin takibini gerçekleştirebilecek yeni mezun çalışma arkadaşları arıyoruz.

          YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI                            AYDINLATMA METNİ

          a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi (“Banka”)                        tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

          b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Bankamızın insan kaynakları politikalarının ve                            süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Banka'nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası ve Bankamız ve                  Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6.            maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Bankamız tarafından                  işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, yapikredi.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı ve Kredi                Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz. 

          c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar                    kapsamında yurt içinde veya yurt dışında bulunan, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve                        kuruluşlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.                          maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir. 

          ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Bankamız tarafından matbu formlar, kariyer İnternet                    sitemiz ve diğer kariyer siteleri, İnsan Kaynakları danışmanlık şirketleri, Bankamız veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen                kariyer günleri ve şirket tanıtım etkinlikleri kanallarıyla (yöntemleriyle) elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanabilecektir.                    Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası ve meşru menfaat, bir                hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, kişisel veri işleme şartlarına ve bulunması                halinde açık rızanıza dayanılarak toplanabilmektedir. 

         d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi                 yazılı veya Kanun’da öngörülen diğer yöntemler ile Bankamıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç           otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,                 Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı
Deneyim :Deneyimsiz
Şehri :Kocaeli
Tarih :15/08/2019
Başvuru Bitiş Tarihi :21/09/2019
Öğrenim Durumu : Önlisans,Lisans,Yukseklisans,Doktora

Benzer İlanlar